Crtice iz korona-vremena: Vesna Reinfeldt (Bad Homburg)